Subscribe Here

Conditions

Standaardvoorwaarden bij de overeenkomst van opdracht

Opdracht

1.1 De overeenkomst van opdacht is de overeenkomst waarbij de ene partij, de opdrachtnemer (Stichting Nederlands Helsinki Comité), zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verbindt diensten te verzorgen die uit iets anders bestaan dan het tot stand brengen van een werk van stoffelijke aard, het bewaren van zaken, het uitgeven van werken of het vervoeren of doen vervoeren van personen of zaken.

1.2 Bij eventuele vervanging van personen dient vooraf overeenstemming te worden bereikt met de opdrachtgever over de kwaliteiten van de vervanger, onverminderd de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

1.3 De opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

1.4 De opdrachtnemer is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de opdracht.

Duur

2.1 Indien overschrijding van de in de overeenkomst genoemde termijn dreigt, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en met de opdrachtgever in overleg treden.

2.2 De opdrachtgever kan te allen tijde de overeenkomst opzeggen, met een opzeg termijn van 3 maanden.

Beloning, onkosten

3.1 Betaling van de in de overeenkomst genoemde kosten vindt plaats nadat opdrachtnemer de werkzaamheden gereed zal hebben, een en ander onder verrekening van eventueel betaalde voorschotten. Declaraties dienen zo spoedig mogelijk en uiterlijk één jaar na afloop van de werkzaamheden ingediend te worden.

3.2 Voor zover nodig is opdrachtnemer gehouden om zelf zorg te dragen voor betaling van belastingen en premies sociale verzekeringen.

Rechten op resultaten

4.1 De opdrachtgever heeft de volledige en vrije beschikking over de resultaten van de in het kader van de opdracht uitgevoerde werkzaamheden, zoals door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever in passende vorm zijn verschaft.

4.2 Eventuele auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten die ontstaan of zouden kunnen worden verworven in verband met uitvoering van deze overeenkomst, komen toe aan de opdrachtgever en worden – voor zover nodig – door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever overgedragen.

4.3 De opdrachtnemer geeft aan de opdrachtgever toestemming om de resultaten van het onderzoek uit te geven in al zodanige formaten en oplagen als de opdrachtgever goedkeurt. Deze toestemming is van onbeperkte duur.

4.4 In het geval er andere werknemers van opdrachtnemer betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst, zal opdrachtnemer ervoor zorg dragen dat geen van voornoemde werknemers aanspraak zal kunnen maken op de rechten bedoeld in lid 2.

Geheimhouding; documenten

5.1 De opdrachtnemer zal zowel tijdens als na afloop van de opdracht alle gegevens betreffende de opdrachtgever, haar relaties en werknemers, waaromtrent hem geheimhouding is opgelegd, of waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of behoort te kennen, geheimhouden en hij zal deze gegevens niet voor enig ander doel gebruiken dan nodig is in verband met de vervulling van zijn werkzaamheden uit hoofde van deze overeenkomst.

5.2 De opdrachtnemer zal zich onthouden van uitspraken, wangedrag en/of handelingen die de positie van de opdrachtnemer en/of haar werknemers materiële of immateriële schade kunnen berokkenen.

5.3 De opdrachtnemer zal zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer aan derden, waaronder de media, in Nederland noch daarbuiten informatie verstrekken over de inhoud en/of resultaten van de werkzaamheden die de opdrachtnemer voor de opdrachtgever verricht.

5.4 De opdrachtnemer zal documenten, correspondentie of afschriften daarvan, die hij in verband met zijn werkzaamheden bij de opdrachtgever onder zich heeft niet langer onder zich houden dan voor de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de opdrachtgever noodzakelijk is. In ieder geval is de opdrachtnemer, zelfs zonder enig verzoek daartoe, verplicht om dergelijke documenten, correspondentie of afschriften daarvan aan het einde van deze overeenkomst, om welke reden dan ook onmiddellijk aan de opdrachtgever ter hand te stellen. Voor documenten, correspondentie of afschriften daarvan uit de financiële administratie van de opdrachtnemer gelden de wettelijke richtlijnen en de daarvoor door de fondsgever vastgestelde richtlijnen.

5.5 In het geval er werknemers van de opdrachtnemer betrokken zijn bij de uitvoering van deze overeenkomst zal opdrachtnemer de in lid 1 tot en met 4 genoemde verplichtingen opleggen aan voornoemde werknemers.

Overige voorwaarden

6. Afspraken tussen partijen die afwijken van hetgeen in deze overeenkomst is bepaald, zijn slechts bindend voor zover deze schriftelijk zijn vastgelegd.

7. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechterlijke instantie te Den Haag.