Subscribe Here

Different ideas, common values: training for Ukrainian NGOs on advocacy, communication, organisational capacity

22 July 2021

On 11-16 July 2021 within the scope of the EU funded “Constituency and Influence for Reform” project NHC organized training in Chernihiv, Ukraine on communication strategies, advocacy, crowdfunding, and good governance for the 12 CSOs working on gender equality, anti-corruption, and environmental protection.

“The competitive selection process lasted from 26 May to 21 June. We received 54 applications from all over the country and selected the 12 best organisations working in the fields of anti-corruption, gender equality and environmental protection. Among the project ideas they submitted for implementation: creation of a shelter in Sumy for unprotected women and children, preservation of Kuyalnyk estuary from road construction, adoption of a program of accounting and quality care of greenery in Mariupol, support of weeds in Lviv, online map with accounting of communal property in Chernihiv and others”, comments Ilya Yeremenko, project expert and trainer.

Over the course of five days, 24 participants and 5 trainers formulated problems and goals, analysed risks, developed communication and advocacy strategies, worked on budgets, and discussed strengthening the position and capacity of organisations to develop civil society and influence reforms in Ukraine.

“One of the values ​​of such events is the exchange of experiences between participants. We have built learning so that they have room for self-expression, communication, mutual learning, capacity building and reflection. Such participatory approaches usually give full immersion in the learning process and greater sustainability of acquired competencies. After the training and refinement of their ideas, the organisations will be able to take part in the second stage of the project and implement their advocacy campaigns”, said Mariia Yasenovska, an expert and trainer of the project.

“Conducting such trainings is an investment in the development of civil society in Ukraine. For our organisation, it is an opportunity to focus on strengthening institutional capacity – because it is crucial for positioning and effective activities, and is often lost between operational tasks”, said Anzhelika Zozulya, coordinator of nature-oriented projects at the NGO Plato.

List of organisations that took part in the training:

 • NGO PLATO (Lviv),
 • NGO Green List (Odessa),
 • NGO City of the Sun (Mykolayiv),
 • NGO Pokrovsk human rights organization “Shield “(Pokrovsk, Donetsk oblast),
 • NGO Association of Modern Women (Sumy),
 • NGO Society of Active People (Novomykolayivka village, Donetsk oblast),
 • NGO Open Society of Ukraine (Odessa),
 • NGO Bilozerka Center for Regional Development (Bilozerka, Kherson oblast),
 • Charitable organization “Foundation for Good Deeds” (Irpin, Kyiv oblast),
 • NGO D.OM.48.24 (Ivano-Frankivsk),
 • NGO Active Community (Starobilsk, Luhansk oblast),
 • NGO Agency for Urban Initiatives (Chernihiv)

The article was created within the scope of the “Constituency and Influence for Reform” project that is financed in part by the European Union. It is the sole responsibility of the training experts, and the views expressed here do not necessarily reflect the views of Netherlands Helsinki Committee and European Union.

See below for the full article in Ukrainian.

Різні сфери діяльності, спільні цінності: тренінг NHC для українських активістів

 

11-16 липня 2021 у рамках проєкту “Розширення кола прихильників та посилення впливу на трансформацію в суспільстві”, що реалізує Нідерландський Гельсінський комітет за фінансування Європейського Союзу, у Чернігові, Україна активісти 12 українських громадських організацій розвивали адвокаційні, комунікаційні та організаційні спроможності.

“Конкурсний відбір тривав з 26 травня до 21 червня. Ми отримали 54 заявки з усієї країни та відібрали 12 кращих організацій, що працюють у сферах антикорупції, гендерної рівності та захисту довкілля. Серед проєктних ідей, які вони подали для реалізації: створення притулку у Сумах для незахищених жінок та дітей, збереження Куяльницького лиману від будівництва дороги, прийняття програми обліку та якісного догляду за зеленими насадженнями у Маріуполі, підтримка різнотрав’я у Львові, онлайн-мапа з обліком комунального майна у Чернігові та інші”, – коментує Ілля Єременко, експерт і тренер проєкту.

Упродовж п’яти днів 24 учасників та 5 тренерів формулювали проблеми та цілі, аналізували ризики, вибудовували стратегії комунікації й залучення прихильників до адвокаційних кампаній, працювали над розробкою бюджетів, обговорювали посилення позиціювання та спроможностей організацій у розвитку громадянського суспільства та впливу на реформи в Україні.

“Одна із цінностей таких заходів – обмін досвідом між учасниками та учасницями. Ми побудували навчання таким чином, щоб вони мали простір для різнобічного прояву себе, спілкування, взаємного навчання, підвищення спроможностей та рефлексії. Такі партисипативні підходи зазвичай дають повне занурення у навчальний процес та більшу сталість отриманих компетенцій.  Після тренінгу та доопрацювання своїх ідей організації зможуть взяти участь у другому етапі проєкту та реалізувати свої адвокаційні кампанії”, – Марія Ясеновська, експертка та тренерка проєкту.

“Проведення таких тренінгів – інвестиція у розвиток громадянського суспільства в Україні. Для нашої організації – це можливість зосередитися над посиленням інституційної спроможності – тому, що надважливе для позиціювання та ефективної діяльності, та часто губиться поміж виконанням операційних завдань”, – Анжеліка Зозуля, координаторка природоорієнтованих проєктів ГО “Плато.”

Перелік організації, що взяли участь у тренінгу:

 • ГО “Плато” (м. Львів),
 • ГО “Зелений лист” (м. Одеса),
 • ГО “Місто сонця” (м. Миколаїв),
 • ГО “Покровська правозахисна організація “Щит” (м. Покровськ, Донецька обл.),
 • ГО “Асоціація сучасних жінок” (м. Суми),
 • ГО “Товариство активних людей” (с. Новомиколаївка, Донецька обл.),
 • ГО “Відкрите суспільство України” (м. Одеса),
 • ГО “Білозерський  центр регіонального розвитку” (смт. Білозерка, Херсонська обл.),
 • Благодійна організація “Фундація добрих справ” (м. Ірпінь, Київська обл.),
 • ГО “Д.О.М.48.24” (м. Івано-Франківськ),
 • ГО “Дієва громада” (м.Старобільськ, Луганська обл.),
 • ГО “Громадська організація “Агенція міських ініціатив” (м. Чернігів)

Стаття створена у рамках проєкту “Розширення Кола Прихильників та Посилення Впливу на Трансформацію в Суспільстві”, що реалізує Нідерландський Гельсінський комітет за фінансування Європейського Союзу. Її наповнення виняткова відповідальність експертів навчального тренінгу, думки відображені тут не обов’язково відображають точку зору Нідерландського Гельсінського комітету та Європейського Союзу.